HCPS 2020

2020 Speakers

Meet Our Speakers

Mr. Ratan Jalan

Dr. Keren Priyadarshini

Dr. Rakesh Mishra

Dr. Lalit Singh

Colonel Gautam GuhaMr. Manish Ranjan

Dr. Sakharam Garale

Mrs. Nita Sachan

Mr. Shanthan Ramasahayam

Prof. Sarang Deo

Mr. Vishnu Vardhan

Dr. Rohit Sane

Dr. Rakesh Kalapala

Dr. Vikram Venkateswaran

Dr. Avinash Nanivadekar

Dr.Balasubramanyam Vaidyanathan

Mr. Dushyantsinh Jadeja

Mr. S Ganesh Prasad

Mr. Gerald Jaideep